پرسش و تدبیر

١٩ اسفند ١٣٩٣

برای رهایی از وابستگی به نفت چه راهکاری را ارائه می دهید؟

برای رهایی از وابستگی به نفت چه راهکاری را ارائه می دهید؟

ارسال نظر

نظر خود را وارد کنید