سوابق علمی

سوابق و افتخارات تحصیلی
 • دیپلم: ریاضی– فیزیک‏، ١٣٥٧، کسب رتبه ١٦ در آزمون ورودی دانشگاه در سال ١٣٥٧
 • کارشناسی: اقتصاد نظری، ١٣٦٤ ، تهران، دانشگاه تهران. کسب رتبه اول در دوره کارشناسی و رتبه اول در آزمون ورودی کارشناسی ارشد
 • کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری، ١٣٦٧ تهران، دانشگاه تهران. کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد و رتبه اول در آزمون ورودی دوره دکتری
 • دکترای تخصصی: اقتصاد، ١٣٧٢، تهران، دانشگاه تهران (طی پایان­ نامه در دانشگاه لندن).کسب رتبه اول در مقطع دکترای تخصصی
کسب رتبه اول در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری

 

سوابق علمی، پژوهشی و فرهنگی
 • دانشگاه تهران، عضو هیات علمی، ١٣٦٨ -١٣٩٢
 • دانشگاه تهران، مدیر گروه اقتصاد اجتماعی – نهادی ؛١٣٩١-١٣٩٢
 • دانشگاه تهران؛ عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران؛ ١٣٩٢
 • دانشگاه تهران- مدیر گروه اقتصاد نظری ١٣٧٦- ١٣٧٤
 • صدا و سیماِی- مرکز اصفهان، مدیررادیو، ١٣٦٢- ١٣٥٩
 • عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور ؛ ١٣٨٦ -١٣٩٢
 • عضو شورای پژوهشی نهاد ریاست جمهوری ، ١٣٨٣-١٣٨٤
 • عضو هیات امنا موسسه علوم بانکداری ایران، بانک مرکزی ؛١٣٨٧ -١٣٩٢
 • مدیر گروه پژوهشی اقتصاد ایران، موسسه توسعه­و­تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران؛١٣٨٨-١٣٩٢
 • مدیر مسول مجله برنامه و بودجه، ١٣٨٦- ١٣٨٤
 • عضو هیات تحریریه مجله اقتصاد و تجارت نوین؛ وزارت بازرگانی، ١٣٨٦ -١٣٩٢
 • عضو هیات تحریریه مجله پول و اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی کشور، ١٣٨٨ -١٣٩٢
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، ١٣٩٠ -١٣٩٢
 • عضو هیات تحریریه مجله راهبرد اقتصادی؛ مرکز مطالعات استراتژیک،١٣٩١ -١٣٩٢