سوابق اجرائی

سوابق اجرایی اقتصادی و عضویت در مجامع و شوراها و مشاوره
 • نهاد ریاست جمهوری، دبیر کمیسیون اقتصاد، ١٣٧٦- ١٣٧٣
 • نهاد ریاست جمهوری، معاون طرح و بررسی، ١٣٨٠- ١٣٧٦
 • نهاد ریاست جمهوری، معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی، ١٣٨٤ – ١٣٨٠
 • سازمان­ مدیریت­ و­ برنامه­ ریزی، معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه، ١٣٨٥- ١٣٨٤
 • نهاد ریاست جمهوری، مشاور کمیسیون اقتصاد هیات دولت، ١٣٨٤- ١٣٧٦
 • نهاد ریاست جمهوری، مشاور کمیسیون اقتصاد هیات دولت، ١٣٨٤- ١٣٧٦
 • شورای پول و اعتبار، عضو به عنوان کارشناسی خبره در امور پولی و بانکی، ١٣٨١ تا ١٣٨٧
 • هیات امناء حساب ذخیره ارزی، دبیر، ١٣٨٥- ١٣٨٤
 • نماینده رییس جمهور در کارگروه قانون استفاده از حداکثر توان داخلی، ١٣٨١-٨٤
 • نهاد ریاست جمهوری، دبیر ستاد تنظیم بازار، ١٣٧٥-١٣٨٤
 • عضو ستاد اقتصادی دولت، ١٣٨٠-١٣٨٤
 • نخست وزیری، مشاور، ١٣٦٨-١٣٦٥